Varukorg Varukorg ?.SubtotalFormatted? String.Empty Din varukorg är tom
0
Lades i varukorgen
st
Varukorg Varukorg Visa varukorgen Gå till kassan Din varukorg är tom
0
Lades i varukorgen
st
Varukorg Varukorg ?.SubtotalFormatted? String.Empty Din varukorg är tom
0
Lades i varukorgen
st
Varukorg Varukorg Visa varukorgen Gå till kassan Din varukorg är tom
0
Lades i varukorgen
st
Hållbarhet

VÅRT ANSVAR


Som en av Nordens ledande e-handlare av produkter som gör matlagning och bakning till ett vardagsnöje ställer det höga krav på oss och vår verksamhet. Vi är medvetna om vårt ansvar för att minska vår påverkan på omvärlden och verka för en hållbar utveckling. Vår målsättning är stor och inkluderar hela vår värdekedja, från tillverkningen av en produkt till dess att den hamnar i ditt kök där du ska ha glädje av den under många år.

Hos oss på Bagaren och Kocken står kvalitet i fokus och vi väljer både leverantörer och produkter med omsorg. Produkterna vi säljer ska kunna användas i generationer, de ska gå att reparera och om du mot förmodan skulle tröttna på en produkt du köpt hos oss ska du kunna skänka den vidare så att den kan leva vidare i nästa hushåll.

Vi har valt att inte prata om hållbar konsumtion eftersom all konsumtion förbrukar resurser, däremot pratar vi om medveten konsumtion som ett sätt att ta ansvar för att försöka minska resursförbrukning och slit-och-slängkonsumtion.

Medveten konsumtion innebär för oss att konsumera ansvarsfullt. Det kan handla om att tänka långsiktigt och utvärdera behov och utifrån dem göra genomtänkta val. Det kan också handla om att investera mer i en produkt som håller länge och som går att reparera och som kanske har ett större andrahandsvärde, eller att försöka hitta det bästa möjliga alternativet med hänsyn till produktionsprocesser eller materialval.

Ett viktigt steg i vårt arbete med att ta ett större ansvar är att vara transparenta med vad vi gör, vilka utmaningar vi står inför och att vara lyhörda för hur vi kan utveckla vår verksamhet. Att minska vår negativa påverkan på omvärlden är ingenting vi någonsin blir färdiga med. Det är något vi arbetar med dagligen och inom hela organisationen för att tillsammans kunna göra största möjliga skillnad till det bättre.

LÄS MER OM HUR VI TAR ANSVAR FÖR VÅRA PRODUKTER

Möt vår hållbarhetschef

 
Charlotta Svarfvar är inköps- och hållbarhetschef på Bagaren och Kocken och menar att hållbarhet är grundläggande för företagets license to operate.

- Kunder förutsätter att företag tar ansvar för sin verksamhet och att miljö och hållbarhet finns på agendan är en hygienfaktor. Vi har redan idag medvetna kunder och det sker en förflyttning när det gäller viljan att betala för mer hållbara val. Nya generationer ställer högre krav och vi måste tänka långsiktigt, säger Charlotta.

Sedan hon kom till Bagaren och Kocken 2020 har hon lyft hållbarhetsarbetet till en ny nivå. Fokus är inköpsrelaterat, grundbulten att ställa krav på leverantörerna både när det gäller social och miljömässig hållbarhet.

- När vi lägger upp nya produkter till försäljning vill vi vara säkra på att de producerats under säkra och rättvisa förhållanden och vi vill arbeta proaktivt när det gäller produktinnehåll och produktsäkerhet. Vi har tagit fram en uppförandekod som alla våra leverantörer ska signera. Den innehåller grundläggande krav vi ställer på våra samarbetspartners bland annat nolltolerans mot barn- och tvångsarbete, mutor samt att arbeta för rätten till fackligt engagemang och rättvisa löner.

Viktigt att hela tiden göra förbättringar

Ett område som ofta diskuteras när det gäller e-handel är transporter och här arbetar vi löpande med att utveckla nya lösningar för att effektivisera vår logistik och minska våra utsläpp. Men det finns förbättringspotential och Charlotta säger att det viktiga i hållbarhetsarbetet är att arbeta för att hela tiden göra förbättringar – stora som små.

- En viktig fråga och en utmaning för oss i egenskap av e-handlare är hur vi kan optimera våra transporter. Samtidigt som vi vill minimera mängden fyllnads- och förpackningsmaterial måste vi vara säkra på att vinglas och tallrikar inte går sönder under transporten. Fyllnadsmaterialet behöver också successivt fasas över till miljövänligare alternativ.

Hjälpa kunder till medvetna val

I takt med att onlineförsäljningen ökar har den höga returgraden när det gäller bland annat modeprodukter som skor och kläder, hamnat i fokus.

Vad gör Bagaren och Kocken för att hantera returer så hållbart som möjligt?

- Vi har bara några procentenheter i returgrad, det är vi tacksamma för. Den låga returgraden är naturligtvis kopplat till vårt sortiment. Vi säljer premiumprodukter med en lång livslängd, kvalitet är ett superviktigt kärnvärde. Om det ändå händer att en produkt gått sönder av någon anledning försöker vi i möjligaste mån reparera den genom någon av våra auktoriserade verkstäder.

Produkter med mindre fel som kommer i retur samlas ihop och hämtas upp av GIAB – Godsinlösen AB, som snyggar till dem och säljer dem vidare. Detta är ett nystartat samarbete som Bagaren och Kocken testar inom vissa kategorier.

- Med hjälp av GIAB ökar vi livslängden på produkterna, ett cirkulärt tänk som ligger helt rätt i tiden. Charlotta betonar att hållbarhetsarbetet är långsiktigt, att det handlar om att hela tiden ta små steg mot förbättring.

- Framöver kommer vi att utveckla vår hållbarhetskommunikation och jobba vidare med att hjälpa våra kunder att göra medvetna, mer hållbara val. Genom att prata mer om hållbarhet och guida våra kunder kan vi i vår tur ställa tydligare krav på våra leverantörer och därmed ta ett större ansvar för produkterna vi säljer.

Kvalitet som ledord

På Bagaren och Kocken är kvalitet ett ledord som genomsyrar hela vårt sortiment.

En produkt av god kvalitet ska uppfylla användarens förväntan, vara säker, pålitlig och lätt att använda samtidigt som den ska hålla och kunna användas länge. Kvalitet handlar också om produktens miljöpåverkan under hela dess livscykel vilket inkluderar materialval, produktionsprocesser och huruvida den är lätt att reparera och återvinna.

Ansvar i leverantörskedjan

Majoriteten av produkterna vi säljer köps in från externa leverantörer och en produkts värdekedja är ofta lång och komplex med flera leverantörer inblandade från råvara till färdig produkt. För att minska riskerna relaterade till bristande spårbarhet och transparens i tillverkningen har vi tagit fram tydligare riktlinjer för våra leverantörer och samarbetspartners i form av ett mer omfattande inköpsavtal och en uppförandekod som fokuserar specifikt på risker förknippade med produktionen.

Genom vår uppförandekod kan vi tillsammans med våra samarbetspartners verka för att respektera mänskliga rättigheter och tillhandahålla en säker och hälsosam arbetsmiljö genom hela leverantörskedjan, samtidigt som vi säkerställer att de produkter vi säljer har tillverkats under rättvisa villkor och är säkra att använda. Vår uppförandekod grundar sig på globala konventioner och deklarationer tillsammans med nationell lagstiftning och ställer krav rörande bland annat:

 • Hälsa och säkerhet i produktion
 • Arbetstider och rättvisa löner
 • Jämställdhet och mångfald
 • Föreningsfrihet och rätten till kollektiva förhandlingar
 • Nolltolerans mot
  • barnarbete
  • tvångsarbete
  • korruption
  • diskriminering

Säkra produkter

I egenskap av tillverkare och återförsäljare har vi ett ansvar att se till att vårt sortiment uppfyller lagkrav och att produkterna är säkra att använda. Vi säljer produkter inom flera olika kategorier som omfattas av lagkrav och branschstandarder inom områden som inkluderar produktsäkerhet kopplat till bland annat elsäkerhet och frånvaro av oönskade kemikalier både i produktion och i färdiga produkter.

För att säkerställa att produkterna vi säljer lever upp till gällande lagar och riktlinjer arbetar vi förebyggande tillsammans med våra leverantörer och samarbetspartners. Vi riskvärderar vårt sortiment utifrån produkternas egenskaper och ser till att vi ställer relevanta krav på produkterna i samband med att vi köper in dem. För riskprodukter efterfrågar vi dokumentation som styrker att produkten möter våra krav på produktsäkerhet.

Kemikalier: Försiktighetsprincipen styr vårt arbete

Kemikalier finns överallt omkring oss och de flesta är helt ofarliga för både människor och miljö. I många fall kan tillsatta kemikalier förbättra en produkts egenskaper och i vissa fall är de helt avgörande för att något ska fungera. Samtidigt som kemikalier kan ha en rad positiva eller önskvärda effekter kan de också vara skadliga för vår hälsa eller för miljön.

Användandet av kemikalier som kan innebära en risk för människa och miljö regleras bland annat i REACH-förordningen (REACH står för Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, eller på svenska registrering, utvärdering, tillstånd och begränsningar av kemiska ämnen). Enligt REACH-förordningen ska alla kemikalier som tillverkas och används inom EU registreras och utvärderas i syfte att skydda människor och miljö.

REACH-förordningen är omfattande men torts det saknas det i dagsläget information om många kemikalier och deras långsiktiga påverkan på oss och vår omvärld. Därför arbetar vi på Bagaren och Kocken enligt försiktighetsprincipen.

Det innebär att vi är uppmärksamma på och undviker kemikalier som kan vara skadliga, men som ännu inte är förbjudna enligt lag. För att ställa relevanta – och i vissa fall mer långtgående krav än lagstiftningen, jobbar vi nu med att ta fram en så kallad Restricted Substances List (RSL) för kemikalier. Det är en restriktionslista som förtydligar vilka kemikalier som inte får förekomma i våra produkter, både ämnen som är begränsade enligt REACH och sådana som vi på grund av försiktighetsprincipen vill undvika.

PFAS i fokus

Även om det i dagsläget endast är ett fåtal PFAS-ämnen som är reglerade finns det forskning som tyder på att flera PFAS-ämnen är skadliga för både människors hälsa och miljön. Utfasning av PFAS är en därmed en viktig del av EU:s kemikaliestrategi och striktare lagkrav för PFAS är att vänta.

Baserat på försiktighetsprincipen arbetar vi för att undvika kemikalier som kan vara skadliga. För att minska risken för att våra produkter innehåller potentiellt hälso- eller miljöskadliga ämnen och för att vara förberedda för en mer omfattande lagstiftning är vår målsättning att på sikt fasa ut PFAS ur vårt sortiment.

Samarbete är nyckeln till framgång

Vi ser branschöverskridande samarbeten mellan företag, leverantörer, forskare, myndigheter och organisationer som ett viktigt steg för att skynda på utfasningen av PFAS och har därför valt att ansluta oss som projektpartner i kompetenscentrumet POPFREE Industry. POPFREE är ett innovationsprojekt finansierat av Vinnova, Sveriges Innovationsmyndighet, med syfte att främja användningen av produkter utan PFAS.

POPFREE har som mål att med hjälp av både produktutveckling och kommunikation bidra till omställningen mot ett samhälle fritt från onödig användning av PFAS.

Inom ramen för projektet genomför vi nu som ett första steg en kartläggning av förekomsten av PFAS i de produkter vi säljer, samtidigt som vi för en dialog med våra leverantörer kring hur vi bäst hanterar de produkter som kan tänkas innehålla PFAS-ämnen som är tillåtna enligt lag.

För att ytterligare skynda på arbetet med att begränsa användandet av PFAS har vi skrivit under uppropet No To PFAS inom ramen för ChemSecs initiativ PFAS Movement.

PFAS Movement samlar företag som verkar för att samtliga PFAS-kemikalier ska omfattas av EU:s kemikalielagstiftning och som har beslutat sig för att vidta åtgärder genom att fasa ut PFAS från sin egen produktion och leveranskedja.

För att lyckas med målsättningen att fasa ut PFAS krävs tid och tålamod. Det är ett omfattande arbete att kartlägga förekomsten av PFAS och att hitta lämpliga alternativ med hänsyn till produktens hela livslängd, från design och produktion till återvinning och destruering. Ju fler vi är som ställer krav på PFAS-fria produkter och tillverkningsmetoder, desto snabbare kommer industrin att ställa om. Därför hoppas vi också att fler företag och organisationer ansluter sig till initiativet för att tillsammans arbeta för att få bort PFAS ur sin värdekedja.

Vårda och laga

För att du, eller nästa ägare, ska kunna använda en produkt så länge som möjligt är det viktigt att den tas om hand på rätt sätt. Genom våra guider vill vi dela med oss av våra bästa tips på hur du underhåller dina produkter för att ge dem ett långt liv.

Minska ditt matsvinn och ät efter säsong

Inspireras med oss! Här har vi samlat tips om hur blir mer svinnsmart, plockat fram våra bästa
vegetariska recept och lyfter fram vilka råvaror som är i säsong just nu.

Hittar du inte den information du söker? Vår kundserviceavdelning är experter på vårt sortiment och kan hjälpa till med tjänster som förlänger livet på din produkt. Du når dem här.

Ett viktigt steg i vårt arbete med att ta ett större ansvar är att vara transparenta med vad vi gör, vilka utmaningar vi står inför och att vara lyhörda för hur vi kan utveckla vår verksamhet. Att minska vår negativa påverkan på omvärlden är ingenting vi någonsin blir färdiga med. Det är något vi arbetar med dagligen och inom hela organisationen för att tillsammans kunna göra största möjliga skillnad till det bättre. I arbetet framåt är din åsikt viktig! Vi vill gärna höra din input så tveka inte att kontakta oss om du har feedback eller funderingar.

Du når oss via csr@bagarenochkocken.se

Vi hjälper dig lyckas i köket
Alltid 365 dagars öppet köp
Gratis frakt när du handlar för över 500 kr. (*gäller ej skrymmande gods)
Officiell återförsäljare av alla varumärken
Vi har spridit köksglädje sedan 2005
Läs mer om Bagaren och Kocken